FAQs Complain Problems

७५/७६

फिल्डस्तरमा सिजनल योजना तर्जुमा

बन्ध्याकरण घुम्ति सिबिर अगाबै महिला स्वयँम सेबिकाको छलफल ।

स्थानिय तहहरुलाई स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको बारेमा अन्र्तक्रिया छलफल तथा क्षेमता अबिबृदि कार्यक्रम ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय पत्रको सूचना

All e-bidding notices

दस्तावेज: 

Radio Guthichaur Establishment Work

दस्तावेज: 

Tribhuwan Higher Secondry School (ISC Ag.) Building Construction Work

दस्तावेज: 

Depalgaun Naumuli Micro Hydro Project Maintenance Work

दस्तावेज: 

Depalgaun Naumuli Micro Hydro Project Maintenance Work

दस्तावेज: