FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

पकेट/ ब्लक स्थापना गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू को स्वागत कार्यक्रम बेलाको एक झलक ।

फिल्डस्तरमा सिजनल योजना तर्जुमा

बन्ध्याकरण घुम्ति सिबिर अगाबै महिला स्वयँम सेबिकाको छलफल ।

स्थानिय तहहरुलाई स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको बारेमा अन्र्तक्रिया छलफल तथा क्षेमता अबिबृदि कार्यक्रम ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय पत्रको सूचना