FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आ व २०८०।०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम

आ व २०७९।०८० को चौमासिक खर्च विवरण

गुठिचौर गाउँपालिकाको आ व २०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रम

आ व २०७९।८० को १२ औँ गाउँसभाबाट पारित करका दरहरुको सूची

गुठिचौर गाउँपालिका जुम्लाको आ व २०७९। ८० नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा कर्यक्रम

आर्थिक वर्ष ०७८।७९ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट

बजेट तथा कार्यक्रम

दस्तावेज: