FAQs Complain Problems

समाचार

७९/८०

बेरोजगार निवेदन संकलन सम्बन्धी सूचना

१३ औँ गाउँसभामा उपस्थिति सम्बन्धी सूचना

आ व २०७९।८० र गत आ व २०७८।७९ को सार्वजनि सुनुवाइ सम्बन्धी सूचना

सूचना प्रविधि सम्बन्धी कामकाज गर्ने फर्म वा कम्पनिहरु सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना

आ व २०७९।८० को १२ औँ गाउँसभाबाट पारित करका दरहरुको सूची

खड्कदेवी मा वि भवन निर्माण योजना

दस्तावेज: