FAQs Complain Problems

७९/८०

गाउँसभा उपस्थिति चट्ठी

भुक्तानी कारोवार बन्द हुने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धी सरोकारवालाहरुबाट सुझाव संकलन कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना (WASH-PLAN) निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

१५ औँ गाउँ सभामा उपस्थित भइ दिने बारे

गुठिचौर गाउँपालिका वडा नं ३ मा रहेको विद्युत पोल खरिद सम्बन्ध सिलकोटेशन सम्बन्ध सूचना

दस्तावेज: 

बेरोजगार निवेदन संकलन सम्बन्धी सूचना

१३ औँ गाउँसभामा उपस्थिति सम्बन्धी सूचना

आ व २०७९।८० र गत आ व २०७८।७९ को सार्वजनि सुनुवाइ सम्बन्धी सूचना

सूचना प्रविधि सम्बन्धी कामकाज गर्ने फर्म वा कम्पनिहरु सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना

आ व २०७९।८० को १२ औँ गाउँसभाबाट पारित करका दरहरुको सूची